Ogłoszenia

Sprawa 26/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej mikroprojektu pn. "Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej". Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Sprawa 24/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych dla potrzeb mikroprojektu pn. „Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Sprawa 22/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Budżetu Obywatelskiego.

Zamówienie na usługę ekspercka jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Sprawa nr 21/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie konsultacji, opiniowania i doradztwa w zakresie projektów programistycznych stworzonych podczas wydarzenia pn. „Industrial Hackathon”.

Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza zamówienie na dostawę dwóch zestawów ramion robotycznych z systemem wizyjnym w ramach Projektu 4 STEPS PROGRAM Interreg Central Europe.

W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
3. Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert_Spr.ARR-ZP-17-2020

Załącznik nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych instruktorów, twórców i artystów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów w ramach mikro projektu pn."Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów organizowanych dla seniorów. Zamówienie jest realizowane w ramach mikro projektu pn."Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego problematyki projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Studium wykonalności wraz z pracami projektowymi dla przebudowy i rozbudowy obiektu tzw. „kortów" przy ul. Partyzantów w Bielsku- Białej na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 3.02.2020 do godz.13.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby realizowanych projektów. Oferty można składać w formie elektronicznej.
Termin składania ofert: 30.12.2019 do godz. 14.00