Innova-Fi to pięcioletni projekt międzynarodowy, którego celem jest ulepszenie projektowania i wdrażania Instrumentów Finansowych jako modelu dostarczania Funduszy Strukturalnych. Został on zatwierdzony do otrzymania dotacji w wysokości 1,34 mln EUR w ramach programu Interreg Europa finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy projektu będą szukać takich rozwiązań w zakresie Instrumentów Finansowych, które będę zaspokajały potrzeby finansowe przedsiębiorstw innowacyjnych - działających w oparciu o model RTDI (Research&Technology&Development&Innovation) - na każdym etapie ich rozwoju – od startupów po kolejne fazy wzrostu.

logo big

W ramach projektu Innova-Fi partnerzy będą poznawać innowacyjne środowiska poszczególnych regionów oraz sposoby w jakie innowacje są finansowane ze środków publicznych.

Konsorcjum przeanalizuje wspólnie zidentyfikowane wyzwania, takie jak: zaprojektowanie instrumentów finansowych, które są dobrze dostosowane do różnych faz działalności przedsiębiorstw, odejście od kultury grantów, bardzo mocno ugruntowanej w dziedzinie RTDI i innowacji, osiągnięcie lepszego dostosowania instrumentów finansowych do innych środków wsparcia lub tworzenie instrumentów transgranicznych.

Innova-FI opiera się na dwóch głównych wyzwaniach, z jakimi boryka się 8 partnerów projektowych: a) trudnościach w dostępie do finansowania dla innowacyjnych MŚP, b) konieczności jak najlepszego wykorzystania funduszy publicznych, w tym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF) . Mając to na uwadze, w ramach projektu opracowane zostanie narzędzie do oceny, w jaki sposób regiony obecnie używają Instrumentów Finansowych do wspierania wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw. Partnerzy będą również uczestniczyć w wizytach studyjnych, warsztatach tematycznych i międzynarodowej wymianie doświadczeń. Zebrana wiedza przyczyni się do przygotowania regionalnych planów działania. W drugiej fazie projektu partnerzy będą monitorować wdrażanie planów działań i oceniać udoskonalenia podczas konferencji końcowej.

Konsorcjum projektowe:

Partner Wiodący:

  • National Innovation Agency (ANI), Porto, Portugalia; www.ani.pt

Partnerzy Projektu:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ARRSA), Bielsko-Biała, Poland; www.arrsa.pl
  • Valencia Institute for Business Competitiveness (IVACE), Valencia, Spain; www.ivace.es
  • Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Centre, Udine, Italy; www.friulinnovazione.it/en
  • Investment and Business Guarantees Ltd. (INVEGA), Vilnius, Lithuania; www.invega.lt/en/
  • Government Office for Development and European Cohesion Policy – Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia; www.svrk.gov.si
  • Business and Cultural Development Centre (KEPA), Thessaloniki, Greece; www.e-kepa.gr

Partner Doradczy:

 

innova logos ext

 

Okres realizacji projektu: Czerwiec 2018 - Maj 2023