Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020 (Sprawa 36/2019)

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki
lub przesłać pocztą na adres:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Zarządu, III p.
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała

w terminie do dnia 07.08.2019 roku do godz. 12.00
z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020"
(oferty, które wpłyną przed/po wyznaczonym terminem/terminie nie będą rozpatrywane)

Kwestionariusz informacyjny do sporządzenia oferty: POBIERZ