Ochrona dziedzictwa kulturowego to nie tylko plan ewakuacji i konserwator zabytków. To również poszerzanie wiedzy wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, pielęgnowanie tradycji, mądre inwestycje, ochrona środowiska i dbałość o estetykę współczesnego otoczenia. Tak twierdzą uczestnicy spotkania bielskiej grupy fokusowej projektu ProteCHt2save.

 

Spotkanie odbyło się 7 marca 2019r. w hotelu BIT. Zostało ono zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach projektu ProteCHt2save współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez program Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów lokalnych powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, konserwatorzy zabytków, pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego, przedstawiciele sektora sztuki i kultury.

W pierwszej części goście wysłuchali prelekcji na temat zagospodarowania wód opadowych, ochrony obiektów przed pożarami, planów ewakuacyjnych oraz ochrony zabytków przed kataklizmami, a w drugiej odbyła się dyskusja na temat możliwości polepszenia ochrony dziedzictwa kulturowego (szczegółowy program spotkania poniżej). Uczestnicy rozważali czym jest dziedzictwo kulturowe, dlaczego powinniśmy je chronić i w jaki sposób ulepszyć ochronę. Na tej podstawie sformułowane zostaną rekomendacje dla poprawienia polityki i strategii ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

Opracowania projektu ProteCHt2save dostępne są na stronie internetowej projektu:

http://interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html/#Publications Zapraszamy do lektury!

 

Ramowy program spotkania

"Określanie ryzyka i zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w zmiennym środowisku"

7 marca 2019, godzina 11:30 – 15:00

Hotel BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej

• 10 minut – Aleksandra Chrystowska-O'Shea, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej, Powiat Bielski – projekt ProteCHt2save – zakres działań; prezentacja przygotowywanej akcji pilotażowej w Starej Wsi

• 10 minut – ks. kan. Grzegorz Then, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi - opis obiektu i problemów wynikających z intensywnych zjawisk pogodowych

• 20 minut – dr inż. Ewa Suchanek – Gabzdyl, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska – Zagospodarowanie wód opadowych w kontekście zmian klimatu

• 20 minut – bryg. Artur Dela - zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – Plany ewakuacji i ochrony, aktualne przepisy, dobre i złe przykłady

• 20 minut – mgr inż. arch. Ewa Pokorska – Ożóg – Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Ochrona zabytków w czasie klęsk żywiołowych

• 30 minut - panel dyskusyjny (moderowana dyskusja nt. konieczności i praktycznych aspektów planów ochrony zabytków)

• 5 minut podsumowanie dyskusji

• Indywidualne konsultacje z ekspertami

 

dr inż. Ewa Suchanek-Gabzdyl – specjalizuje się w zarządzaniu wodami opadowymi w terenach zurbanizowanych, m.in. mikroretencją w warunkach zmian klimatycznych i nasilających się opadów atmosferycznych; Laureatka Konkursu SHP na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. prof. Kazimierza Dębskiego w roku 2011

bryg. Artur Dela - zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Katowicach, otrzymał nagrodę nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; pracował przy zabezpieczaniu Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach w grudniu 2018r.; rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg - Miejska Konserwator Zabytków w Gliwicach, była Wojewódzka Konserwator Zabytków w Katowicach, wykładowczyni akademicka, autorka wielu publikacji i cykli artykułów „Kolory miasta” i „W poszukiwaniu…” na temat miejskich zabytków i architektury, uczestniczka wielu konferencji, projektów i sesji naukowych. Prowadziła wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków oraz integracji europejskiej. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków oraz odznakę Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa, przyznaną na wniosek Prezydenta Miasta.

 

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ

IMG 4632 publ