Zapraszamy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
 • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
 • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
 • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

  6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:

 • opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
 • opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
 • przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Szczegółowe informacje: TUTAJ