Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do nawiązania współpracy oraz integracji młodych ludzi z pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie twórczego i kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. Dzieci biorące udział w projekcie wejdą w świat technologii wykraczający poza ich dotychczasowe doświadczenia, będą miały stworzoną przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych technologii, dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, wzajemnego poznawania się, a także nawiążą wzajemne relacje za pomocą sieci internetowych z rówieśnikami polskimi i czeskimi, co pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, sprzyjać będzie integracji.

Celem mikroprojektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej obszaru pogranicza o kurs oferujący nabycie kompetencji technologicznych potrzebnych na rynku pracy pogranicza za pomocą programu szkoleniowego oraz moderowanie współpracy pomiędzy szkołami. W ramach projektu stworzony zostanie program szkoleniowy oraz przeprowadzony zostanie cykl warsztatów, który stanowić będzie uzupełnienie oferty edukacyjnej realizowanej w szkołach na pograniczu polsko-słowackim.

Transnarodowy system współpracy mający na celu przybliżenie rynkowi możliwości innowacyjnych zastosowań rolnictwa precyzyjnego i ukierunkowanie regionalnych specjalizacji w Europie Środkowej.

Projekt Transfarm 4.0 ma na celu zwiększenie bezpośredniego oddziaływania rolnictwa precyzyjnego na gospodarstwa rolne oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich łańcuchów dostaw zaawansowanych technologii produkcyjnych.

4STEPS project is addressing the main challenge of Industry 4.0 (I4.0) as tool towards a new, digital industrial revolution holding the promise of increased flexibility in manufacturing, mass customisation, increased speed, better quality and improved productivity and its development is supporting the RIS3 in the target regions in the different sectors. 

InduCCI-RGB  InduCCI - Cultural and Creative Industries in Traditional Industrial Regions as Drivers for Transformation in Economy and  Society

Digitization, circular economy, renewable energies, artificial intelligence: Industry is currently experiencing the arrival of   another transformation cycle. In the near future, industries will operate and appear differently – with profound effects not only on production modes but also for working and social environments.
To enable Central Europe´s traditional industrial regions to persist, there is need for both: economic innovation and societal development. Culture and creative industries (CCI) – known for their alternative working structures and lateral thinking character – could come in as a core driving force on both levels of this transition.

Logo

Innova-FI is a five-year interregional project seeking to improve the design and implementation of financial instruments for innovation as a delivery mode of Structural Funds. It was approved for a grant of € 1.34 M by the Interreg Europe Programme financed by the European Regional Development Fund last June.

Go SIV

Project Go SIV - Regional Development Agency in Bielsko-Biała together with Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa (ERVET) from Italy, and Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo SA (ADRAL) from Portugal implement together a project Go SIV. The full name of the project is: Support SMEs innovation and initiatives within Smart Industrial Villages (SIV), an approach for renovating traditional urban industrial areas.

Logo In Focus

In Focus – Project implemented under Urbact III programme – In Focus is a network of cities that are willing to enhance their competitiveness and job creation capability by positioning in the new economic landscape according to their specialisation strategies, which are each of them currently focused on a variety of different productive backgrounds and sectorial priorities.