Zapraszamy na szkolenie pn.: Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016 r.

Dnia 28 lipca 2016 roku weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, wdrażająca postanowienia nowych dyrektyw unijnych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowym systemie; dlatego zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego będą mieli Państwo możliwość zapoznania się ze zmianami, w szczególności w poniższym zakresie:
• Nowe przesłanki wykluczenia z postępowania;
• Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zasady konstruowania warunków udziału, katalog dokumentów żądanych na potwierdzenie ich spełniania;
• Wykazywanie doświadczenia, sytuacji ekonomicznej, finansowej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - nowe zasady weryfikacji wykonawców;
• Nowe kryteria oceny ofert i zasadny ich kształtowania;
• Wybór oferty na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie;
• Zasady weryfikacji rażąco niskiej ceny;
• Zmiany w zakresie środków odwoławczych;
• Nowe rozporządzenia wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Trener: Katarzyna Kasprów-Romaniuk: specjalista, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem - całe życie zawodowe związana z systemem zamówień publicznych. Problematykę zamówień publicznych zgłębia zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców, co pozwala na szerokie ujęcie poruszanych kwestii. Audytor, uczestniczy w audytach i kontrolach poprawności wydatkowania środków publicznych w ramach realizowanych projektów na zlecenie Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów. Słuchacz oraz wykładowca licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Załączniki:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy